Skip available courses

Available courses

 • ศึกษาเกี่ยวกับภาษา HTML XML การออกแบบเว็บเพจโดยอาศัยไดนามิก HTML เช่น PHP และ ASP การเชื่อต่อระบบฐานข้อมูลกับเว็บเพจ การเขียนจาวาสคริปต์ และ CGI การเชื่อมต่อกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น Flash เป็นต้น การออกแบบเว็บเพจให้เหมาะสมต่อการเพิ่มเติมกับข้อมูลเข้าไปในภายหลัง และออกแบบเว็บเพจให้เหมาะสมต่อการใช้งานทั่วไป และตัวอย่างการออกแบบเพื่อใช้งานจริง เช่น การออกแบบ Search Engine และ E-Learning System เป็นต้น

  Self enrolment
 • วิชาบังคับก่อน ELT 2201 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

  ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าโครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง คุณลักษณะของโหลด โรงต้นกำลังไฟฟ้า การส่งพลังงานไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดัน การปรับแต่งแรงดัน การส่งผ่านกำลังไฟฟ้า การสร้างสายส่งและสายจ่ายอุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ากำลังมาตรฐานและความปลอดภัย

  Self enrolment
 • ศึกษาเกี่ยวกับการวัดค่าความผิดพลาด หน่วย การวัดมาตรฐาน สัญลักษณ์ การซีลด์ ความปลอดภัยและความเที่ยงของการวัดกระแส แรงดันและค่ากำลังไฟฟ้า ดีซีและเอซีบริจด์ หม้อแปลงที่ใช้ในเครื่องมือวัด การวัดค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและสูงการคำนวณหาค่าตำแหน่งของสายไฟฟ้าที่จุดลัดวงจรหรือต่อลงดิน ตัวเปลี่ยนสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิทัล อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนออสซิลโลสโคป และเครื่องกำเนิดสัญญาณ

  Self enrolment
 •  

  เพื่อศึกษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาแบบอ้างอิงสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น แบบอ้างอิงโอเอส ไอ แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลผ่านตัวกลางต่างๆ ทั้งมีสายและไร้สาย แนวคิดและ ข้อตกลงในการส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางเป็นทอดๆ เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น เช่น อีเทอร์เน็ต เอทีเอ็ม ข้อคิด สำหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบเครือข่าย อัลกอริทึมการหาเส้นทาง กลวิธีควบคุมความคับคั่ง มาตรฐานและตัวอย่าง เครือข่าย ข้อคิดสำหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบการนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานและ รายละเอียดตัวอย่างโพรโตคอลนำส่งข้อมูล เช่น ทีซีพี ยูดีพี เป็นต้น แนวทางและตัวอย่างการนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้ งาน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวิล์ดไวด์เว็บ และระบบการรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย เป็นต้น
  Self enrolment
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ระบบการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับทั้งในระบบกุญแจเดี่ยวและระบบกุญแจคู่ รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิตอล โดยครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหารระบบกุญแจ รวม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงระบบเมล์แบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบ เครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยต่างๆ

  Self enrolment
 • เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบโครงสร้างภายในของไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม ประกอบด้วย โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ รีจิสเตอร์ เทคโนโลยีของบัส โครงสร้างและประเภทของหน่วยความจำหลัก และ หน่วยความจำแคช โครงสร้างและประเภทของฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลทางแสง โครงสร้างและประเภท ของอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ นอกจากนั้นวิชานี้ยังกล่าวถึง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี โหมดการอ้างแอดเดรส การถอดรหัสคำสั่ง กลุ่มคำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล กลุ่มคำสั่ง คณิตศาสตร์ กลุ่มคำสั่งลอจิก กลุ่มคำสั่งควบคุมโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล และการเรียกใช้งานฟังก์ชัน

  Self enrolment
 •  

  ปฏิบัติการเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของไมโครคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุม ประกอบด้วย โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ รีจิสเตอร์ เทคโนโลยีของบัส โครงสร้างและประเภทของหน่วยความจำหลัก และ หน่วยความจำแคช โครงสร้างและประเภทของฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลทางแสง โครงสร้างและประเภท ของอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ นอกจากนั้นวิชานี้ยังกล่าวถึง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี โหมดการอ้างแอดเดรส การถอดรหัสคำสั่ง กลุ่มคำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล กลุ่มคำสั่ง คณิตศาสตร์ กลุ่มคำสั่งลอจิก กลุ่มคำสั่งควบคุมโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล และการเรียกใช้งานฟังก์ชัน
  Self enrolment
 • เป็นแหล่งการรวบรวมเอกสารข้อสอบเก่าที่ผ่านมา

 • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ วิธีการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรม

  Self enrolment
 • ™              ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ การแบ่งปันทรัพยากร ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตะสิก การจัดการหน่วยประมวลผล  การจัดการหน่วยความจำ  การจัดการอุปกรณ์  การแบ่งความจำและชุดคำสั่งเป็นส่วนและเป็นหน้า  หน่วยความจำเสมือน ขั้นตอนของการจัดตาราง

  Self enrolment

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
อาจารย์ท่านใดต้องการสมัครใช้งานบทเรียนออนไลน์กรุณาฟังทางนี้ครับ
by Admin User - Saturday, 16 June 2012, 03:02 PM
 

อาจารย์ท่านใดต้องการสมัครใช้งานบทเรียนออนไลน์กรุณาฟังทางนี้ครับ

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ อ.ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ เบอร์โทรภายใน 4032

ข้อแนะนำครับ เนื่องจากระบบส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครของนักศึกษา

ขณะนี้ประสบปัญหา Spam Mail จากต่างประเทศโจมตี ทาง admin จึง

ขอความกรุณาอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยครับว่าเมื่อสมัครแล้ว

ให้รออย่างน้อย 1 วันครับเพราะ admin ต้องเข้าระบบไปทำการยืนยันชื่อผู้ใช้ให้

หรือหากเป็นไปได้เพื่อความรวดเร็ว นักศึกษาสามารถเดินทางเข้ามาแจ้ง

อ.ศิวะพร ได้ที่สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครับ

.."ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ"..

 

Skip Main menuSkip Navigation

Navigation

ระบบบทเรียนออนไลน์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 Today Thursday, 23 September 23 24 25
26 27 28 29 30