Picture of Admin User
อาจารย์ท่านใดต้องการสมัครใช้งานบทเรียนออนไลน์กรุณาฟังทางนี้ครับ
by Admin User - Saturday, 16 June 2012, 03:02 PM
 

อาจารย์ท่านใดต้องการสมัครใช้งานบทเรียนออนไลน์กรุณาฟังทางนี้ครับ

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ อ.ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ เบอร์โทรภายใน 4032

ข้อแนะนำครับ เนื่องจากระบบส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครของนักศึกษา

ขณะนี้ประสบปัญหา Spam Mail จากต่างประเทศโจมตี ทาง admin จึง

ขอความกรุณาอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยครับว่าเมื่อสมัครแล้ว

ให้รออย่างน้อย 1 วันครับเพราะ admin ต้องเข้าระบบไปทำการยืนยันชื่อผู้ใช้ให้

หรือหากเป็นไปได้เพื่อความรวดเร็ว นักศึกษาสามารถเดินทางเข้ามาแจ้ง

อ.ศิวะพร ได้ที่สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครับ

.."ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ"..

 
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings